Ponúkame celodennú starostlivosť od 6:30 – 17:30

Naším cieľom je komplexne rozvíjať detskú osobnosť s prihliadnutím na jeho individuálne schopnosti a danosti.

Adaptačný proces dieťaťa v materskej škole

celodenné opatrovanie

380 € / mesiac + 4,20 € / deň strava

Strava zahŕňa desiatu, obed, olovrant, neobmedzene čerstvé ovocie a pitný režim počas celého dňa.

Obedy nám dodávané Škôlka Limbach www.skolkalimbach.sk, ktorá má povolenie od úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky variť pre detičky.

Rodičovský príspevok 280 EUR

Zákon č. 513/2010 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa ) upravuje podmienky na získanie príspevku na starostlivosť o dieťa nasledovne: Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe (rodičovi) na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Rodičovský príspevok získava rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v období riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov (v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom až do 6. roku života dieťaťa) a má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.  Nárok na rodičovský príspevok je splnený, keď oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou fyzickou alebo právnickou osobou a preukáže zaplatenie výdavkov za starostlivosť o dieťa poskytovateľovi starostlivosti.